WWFT checklist

Als je als ondernemer onder bepaalde beroepscategorieën valt dan bestaat er een kans dat je een cliënten onderzoek en meldplicht hebt in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Om te bekijken of je hieronder valt kan je gebruik maken van een WWFT checklist. De wetgeving van de WWFT is sinds begin 2020 aangescherpt en wordt sindsdien ook strenger nageleefd. Om boetes en strafvervolging als ondernemer te voorkomen is het belangrijk om je aan deze wetgeving te houden. In dit artikel leggen we alles uit over de WWFT checklist.

Welke beroepen vallen onder de WWFT

Het is mogelijk dat je als ondernemer verplichtingen hebt onder WWFT als je aan- en verkoper bent van goederen, een bemiddelaar bij de aan- en verkoop van goederen, een makelaar of bemiddelaar bent in onroerende zaken, een taxateur van onroerende zaken, een exploitant van pandhuizen en domicilieverleners, een financiële instelling zoals banken, geldwisselkantoren, casino’s, trustkantoren, beleggingsinstellingen en bepaalde verzekeraars en vrije beroepsbeoefenaren zoals notarissen, advocaten, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren. De Belastingdienst, AFM, de Nederlandsche Bank en andere zijn toezichthouders op deze beroepsgroepen om te zorgen dat de WWFT nageleefd wordt.

Waarom de WWFT naleven

Het is belangrijk om de WWFT na te leven om te voorkomen dat je als ondernemer niet door de overheid strafrechtelijk vervolgd wordt en geen boete worden opgelegd. Hiervoor moet je een gedegen cliënten onderzoek uitvoeren en heb je een meldplicht als je onder de WWFT valt. Dit houdt in dat je bij dubieuze transactiepatronen of ongewone transacties van je client direct een melding moet doen bij de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland. Daarnaast dien je te letten op de risicolanden waarvandaan de transacties verricht worden of waar je client gevestigd bent. Deze risicolanden zijn terug te vinden op de website van de Europese Commissie en zijn opgesteld naar aanleiding door publicaties van de Financial Action Task Force (FATF). Door midden van gespecialiseerde WWTF automatiseringssoftware en WWFT databases kan je al een gedegen cliënten onderzoek bewerkstelligen. Door het invoeren van een persoon of bedrijf krijg je gelijk resultaat te zien als deze aanwezig is. Deze kan je met een klik aan je klantendossier toevoegen. Daarnaast kan je makkelijk een identificatiebewijs toevoegen en een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Hierdoor bespaar je als ondernemer veel tijd in het doen van onderzoek naar je cliënten.

Compliance Risk

Als je als onderneming een WWFT plicht hebt dan is het belangrijk om deze na te leven. Op deze manier kan je schandalen en reputatieschade voor je onderneming voorkomen. Als je pech hebt kan het in uiterste gevallen tot een faillissement van je onderneming leiden. In het geval van Compliance Risk betekent dit dat de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme correct nageleefd wordt. Als je dit als ondernemer niet doet dan bestaat er de kans dat je een boete krijgt opgelegd of strafrechtelijk vervolgd wordt door de overheid. In dit artikel leggen we je uit wat de WWFT inhoudt.

Wat is de WWFT

Je mag als ondernemer niet wegkijken bij ongebruikelijke transacties of dubieuze transactiepatronen. Op het moment dat je een van deze twee opmerkt dan dien je direct melding te maken bij de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland. Op de meldplicht na heb je de verantwoordelijk om een cliënten onderzoek uit te voeren. Dit houdt in dat je klantendossier aanlegt met daarin een kopie van het identificatiebewijs van de UBO, eventueel een UBO verklaring en een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Daarnaast dien je een onderzoek naar je cliënten uit te voeren. Hieruit kunnen zaken komen over de client of het bedrijf waarvoor ze werken. Voorbeelden hiervan zijn negatieve media, Uitgesloten Bestuurders (GS), sancties, Politiek Prominent Persoon (PEP) of hieraan gerelateerd en de Wet Handhaving. Ondernemingen die onder de WWFT vallen zijn aan- en verkopers van goederen, een bemiddelaar bij de aan- en verkoop van goederen, een makelaar of bemiddelaar in onroerende zaken, een taxateur van onroerende zaken, een exploitant van pandhuizen en domicilieverleners, een financiële instelling zoals banken, geldwisselkantoren, casino’s, trustkantoren, beleggingsinstellingen en bepaalde verzekeraars en vrije beroepsbeoefenaren zoals notarissen, advocaten, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren.

Automatiseringssoftware of databases WWFT

Door middel van bepaalde automatiseringssoftware of gespecialiseerde databases in de WWFT kan je makkelijk onderzoek doen naar je cliënten. Met een paar klikken op de knop doe je een zoekopdracht en voeg je alle benodigde gegevens aan het klantendossier toe. Deze software is up to date met de laatste wet- en regelgeving en hierdoor voldoe je sowieso al aan het cliënten onderzoek. Het enige wat je nog zelf in de gaten moet houden zijn eventuele vreemde transacties of transactiepatronen die kunnen duiden op criminele activiteiten.

CDD

Als ondernemer ben je gebaat bij zo min mogelijk risico’s voor het voortbestaan van je bedrijf. Zaken doen met onbetrouwbare partijen kan niet alleen tot verliezen leiden, maar ook tot imagoschade of zelfs boetes. De aanscherping van de WWFT (wet ter voorkoming van witwassing en financiering van terrorisme) verplicht de ondernemer tot het screenen van diens zakenpartners en moet daarmee deze zaken voorkomen. Een van de essentiële onderdelen van de bedrijfsvoering in het kader van de WWFT is de zogenaamde Customer Due Diligence, oftewel CDD. Debiteurenzeker WWFT B.V. vertelt je er hier meer over.

Wat is CDD?

CDD staat voor Customer Due Diligence. Het wordt ook wel KYC genoemd: Know Your Customer. Dit beleid moet voorkomen dat je als ondernemer in zee gaat met onbetrouwbare partijen, die zich schuldig maken aan zaken als witwassen of terrorisme. Zakendoen met malafide partijen kan jouw onderneming flinke schade berokkenen. Niet alleen financieel; denk maar eens aan eventuele boetes vanuit de WWFT. Of de imagoschade die zal volgen als bekend wordt dat jouw onderneming handelt met terroristische organisaties bijvoorbeeld, of wanneer je indirect bijdraagt aan witwaspraktijken. De WWFT is specifiek in het leven geroepen om dit te voorkomen en verplicht je als ondernemer om hier een steentje aan bij te dragen, in het belang van de samenleving, jou als ondernemer en de financiële sector. 

Debiteurenzeker WWFT B.V. en CDD

Het CDD principe houdt in dat je je klanten leert kennen voordat je met ze in zee gaat. Doe je dit niet, dan kan dit je vanuit de WWFT een fikse boete opleveren. Iets dat je zeker wilt voorkomen. CDD realiseer je middels een screening: je moet weten met wie je zaken doet. Zo bestrijd je eventuele bedrijfs- en integriteitsrisico’s, en werk je mee aan het voorkomen van criminele praktijken die jouw onderneming en de samenleving schade kunnen toebrengen. Onderneem je in de financiële sector, dan is zo’n screening verplicht. Middels die screening kunnen zakenrelaties worden geïdentificeerd. Daarbij wordt bijvoorbeeld gecontroleerd op geboortedatum, echtheid van identiteitsbewijzen en adresgegevens. Blijkt uit de screening dat een partij verdacht is, dan dien je hier melding van te maken. Zo’n screening gebeurt heel gemakkelijk geheel automatisch de speciale software van Debiteurenzeker WWFT B.V.- als ondernemer hoef je dus hier zelf geen kopzorgen van te hebben. Kunstmatige intelligentie spoort verdachte transacties en ongeschikte zakenrelaties op, waarna de ondernemer volgens de WWFT actie dient te ondernemen. CDD is daarmee een essentieel en onmisbaar onderdeel van elke onderneming geworden. Weet dus met wie je zaken doet en voorkom zo vele ondernemersrisico’s én maak samen met Debiteurenzeker WWFT B.V. de wereld een stukje veiliger.

WWFT cliëntenonderzoek

Met de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme wordt je als ondernemer aangespoord om actie te ondernemen als je dubieuze transacties of ongebruikelijke transactiepatronen bij je cliënten voorbij ziet komen. Als ondernemer ben je verantwoordelijk om een goed WWFT cliëntenonderzoek uit te voeren en indien nodig een WWFT melding te maken. Het is belangrijk om direct actie te ondernemen als je afwijkende transacties opmerkt, omdat je anders een boete of strafvervolging riskeert. Daarnaast is het belangrijk om te voorkomen dat je onderneming reputatieschade leidt door criminele activiteiten die je zakelijke cliënten begaan. In dit artikel leggen we je alles uit over de WWFT meldplicht en het WWFT cliënten onderzoek.

 

Het WWFT cliënten onderzoek

Je dient als ondernemer een gedegen cliënten onderzoek uit te voeren. Dit houdt in dat je bekijkt of je client transacties verricht naar landen die door de Europese Commissie zijn aangewezen als risicolanden naar aan leiding van de publicaties die zijn uitgebracht door de Financial Action Task Force (FATF). Deze lijst is terug te vinden op de website van de Europese Commissie en de FATF. Daarnaast dien je je Customer Due Dilingence toe te passen. Dit houdt in dat je je client kent. Hiervoor die je te onderzoeken of je client een Politiek Prominent Persoon (PEP) is of dat hij hieraan gerelateerd is zoals familie en naasten, of er sancties aan je client zijn opgelegd, of je client in aanraking is geweest met de Wet Handhaving, of je client een Uitgesloten Bestuurder (GB) is of dat hij negatief in de media is geweest. Door middel van speciale WWFT databases of automatiseringssoftware kan je dit met een simpele zoekopdracht achterhalen. Deze software brengt alles in kaart voor je op het moment dat er een resultaat tevoorschijn komt. Daarnaast kan je met een enkele druk op de knop het uittreksel van de Kamer van Koophandel en het identiteitsbewijs toevoegen aan je klantendossier. Hiermee voldoe je al gelijk aan de WWFT en deze software is up to date met de geldende wet- en regelgeving.

 

De WWFT meldplicht

Op het moment dat er afwijkende transactiepatronen of dubieuze transacties voorbij komen dan dient er bij jouw als ondernemer een belletje te gaan rinkelen en je dient deze dan direct aan te geven bij de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland. Deze gaan dan een nader onderzoek instellen naar de transactie en nemen waar nodig actie en schakelen de juiste toezichthouder in.

 

 

UBO verklaring

Als je onderneming een WWFT verplichting hebt dan moet je een Ultimate Beneficial Owner (UBO) aanstellen. Dit is een natuurlijk persoon en de uiteindelijke belanghebbende die zich niet kan verschuilen achter een onderneming, stichting of andere ondernemingsvorm. Het is belangrijk dat je nagaat of cliënten eventuele criminele activiteiten verrichten waar je eigen onderneming onderdeel van is. Als ondernemer ben je er verantwoordelijk voor dat je Customer Due Diligence op orde is, dit houdt in dat je weet wie je client is en deze kent. Hier dien je een cliënten onderzoek te doen en op het moment dat er eventuele dubieuze transacties plaatsvinden of vreemde transactiepatronen dan moet je direct een melding doen bij de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland. Op het moment dat het voor je niet vast te stellen wie de UBO is bij de client dan kan je vragen of je client een UBO verklaring voor je wilt invullen. In dit artikel leggen we je de basis van de WWFT uit.

Waarom is de WWFT belangrijk

Als je een WWFT plicht hebt dan is het relevant om de cliënten waarmee je zaken doet grondig te screenen. Dit is nodig om te voorkomen dat je een link hebt met een criminele organisatie, verdachte transacties of dubieuze praktijken. Behalve dat dit je onderneming reputatieschade oplevert kan het ook het voortbestaan van je onderneming bedragen. Ook is het mogelijk dat als je niet tijdig een melding doet dat je een boete of strafvervolging door de overheid krijgt opgelegd. Afhankelijk van de beroepsgroep waar je onder valt heb je een andere toezichthouders, dit kan bijvoorbeeld de Belastingdienst, De Nederlandsche Bank of de AFM zijn.

Cliënten onderzoek en meldplicht

Zoals hierboven al genoemd is het belangrijk om in het kader van de WWFT een klantendossier bij te houden waarin ook duidelijk is wie de UBO binnen het bedrijf van je client is. Naast een eventuele UBO verklaring dien je in dit bestand een identiteitsbewijs te uploaden en een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Ook moet je een achtergrond check uitvoeren, dit kan tegenwoordig eenvoudig via gespecialiseerde WWFT automatiseringssoftware of bepaalde databases. Met een paar klikken voeg je dan alle benodigde informatie toe aan je klantendossier en eventuele resultaten die uit je zoekresultaten komen. Deze zoek resultaten bestaan uit gegevens over je client of het bedrijf waarvoor ze werken zoals negatieve media, Uitgesloten Bestuurders (GS), sancties, Politiek Prominent Persoon (PEP) of hieraan gerelateerd en de Wet Handhaving.